top of page

Všeobecné podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1   Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na ALVO Hockey Camp (dále jen „Kemp“). Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem Kempu a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na Kempu. Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen „zákonný zástupce“) Provozovatel – ALVO s.r.o. (dále jen „provozovatel“).

 

1.2   Účastníkem Kempu se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na Kemp a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na Kemp.

 

2. PODMÍNKY

 

2.1   Účastník Kempu je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny trenérů Kempu. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků Kempu. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky Kempu. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník Kempu je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

 

2.2   Zákonný zástupce je povinen před nástupem na Kemp seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem, a to zejména s následujícími body:

 

·   Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu trenérů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů trenérů a pečovatelů, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů trenérů a pečovatelů děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa.

·   Pokyny trenérů a pečovatelů – Děti musí respektovat pokyny trenérů a pečovatelů.

·   Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit trenérům nebo pečovatelům. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu trenérům nebo pečovatelům (i vlastní léky vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit trenérům nebo pečovatelům.

·   Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

·   Základy slušného chování – Děti by měli užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

·   Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (trenéry nebo pečovatele).

 

2.3   Vedení upozorňuje, aby účastník Kempu nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, ALVO s.r.o. neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.

 

2.4   Podmínkou přijetí zájemce je vyplnění přihlášky na webu www.alvohockeycamp.cz a zaplacení Kempu do 10. května.

 

2.5   Před nástupem dítěte na Kemp je nutné odevzdat organizátorovi Kempu potvrzení o zdravotní způsobilosti dítě vykonávat pohybové aktivity a potvrzení o bezinfekčnosti. Dále upozornění o veškerých zdravotních problémech, které mohou, jakkoliv bránit dítěti vykonávat pohybové aktivity, popřípadě seznámit organizátora Kempu s veškerými zdravotními omezeními.

 

3. PŘÍCHOD A ODCHOD ÚČASTNÍKA

 

3.1   V případě, že byla zvolena možnost bez ubytování dítěte na Kempu, musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem minimálně první den začátku Kempu. V následujících dnech dítě může docházet na Kemp samo, pouze na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na Kemp přicházet samo. Do doby převzetí dítěte trenéry nebo pečovateli za něj ALVO s.r.o. nepřebírá zodpovědnost.

 

3.2   Každý den po ukončení Kempu si dítě vyzvedne zákonný zástupce, popřípadě jiný doprovod. Pokud by dítě mělo odcházet po ukončení bez doprovodu. Je nutné ráno při předání dítě trenérům nebo pečovatelům současně předat dokument, ve kterém bude uvedeno, že dítě může po ukončení odcházet samo, a že je za něj přebírána zodpovědnost.

 

4. CENOVÉ PODMÍNKY A STORNO POPLATEK

 

4.1   ALVO s.r.o. má právo na zaplacení ceny Kempu k datu uvedeného v čl. 2. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a ALVO s.r.o. může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. Zájemce bude nahrazen náhradním zájemcem.

 

4.2   Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem Kempu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na Kempu, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 12 těchto smluvních podmínek.

 

4.3   Výše stornovacího poplatku:

·   Storno 5 týdny před začátkem Kempu – objednavatelům náleží plná cena Kempu

·   Storno 4 týdny před začátkem Kempu – storno ve výši 25% z ceny Kempu

·   Storno 3 týdny před začátkem Kempu – storno ve výši 50% z ceny Kempu

·   Storno 2 týden před začátkem Kempu – storno ve výši 100% z ceny Kempu

·   Ukončení Kempu v jeho průběhu – storno 100% z ceny Kempu

 

Doporučujeme sjednat u pojišťovny pojištění storna tábora/kempu.

 

4.4   ALVO s.r.o. má právo odečíst stornovací poplatek od složení zálohy či zaplacení ceny Kempu. Pokud nebyla záloha či cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1   K ochraně osobních údajů Objednavatele jsou použity tyto podmínky 

 

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

6.1   Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením ceny Kempu a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

 

6.2   Je-li některé ustanovení všeobecných podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotřena platnost ostatních ustanovení.

 

6.3   Kontaktní údaje provozovatele:

 

·   Adresa pro doručování: Za Parkem 917/8, Praha 4, 148 00 Kunratice

·   Adresa elektronické pošty: maximvolek@gmail.com

·   Telefon: + 420 777 321 821

 

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 10.3.2024

 

 

 

 

 

General conditions

 

1. INTRODUCTORY PROVISIONS

 

1.1.  The General Terms and Conditions apply to a child's application to the ALVO Hockey Camp (hereinafter referred to as "Camp"). By applying, the parent(s) or legal guardians of the child undertake to be bound by the obligations arising for them from these General Terms and Conditions. The subject of the contract between the Camp operator and the customer (legal guardian) is the child's participation in the Camp. The Client - the child's legal guardian (hereinafter referred to as the "legal guardian") The Operator - ALVO s.r.o. (hereinafter referred to as the "Operator").

 

1.2.  A Participant of the Camp means a person whose stay is supported by a duly completed Camp Application Form and whose price has been paid in accordance with the Operator's instructions. Persons under 18 years of age are represented in the contractual relationship by a person over 18 years of age (the child's legal guardian). The legal representative assumes full responsibility for the fulfilment of the agreed contractual conditions. The contractual relationship between the legal representative and the operator is established and becomes effective upon registration and payment of the legal representative's fee on the registration form for the camp.

 

2. TERMS AND CONDITIONS

 

2.1.  The Participant is obliged to comply with the Camp Rules, the daily routine, and the instructions of the Camp coaches. In particular the instructions concerning the safety and health of the participants of the Camp. The Participant must refrain from behaviour that may cause harm to other participants of the Camp. In the event of unmanaged disciplinary issues with a participant, the organizer reserves the right to expel the participant and apply the appropriate cancellation fee. The participant is obliged to respect the property at the place of stay.

 

2.2.  The legal guardian is obliged to acquaint the child in a reasonable manner with the rules, in particular with the following points, prior to the child's arrival at the camp:

 

·   Movement of Children - Children may not leave the building or premises without the permission of the coaches or carers. During all physical activities, the child is required to follow the instructions of the coaches and caregivers and not to leave the group. Children must not go to certain places without permission as instructed by coaches and caregivers.

·   Coaches' and carers' instructions - Children must respect the instructions of coaches and carers.

·   Child's Health - In the event of health problems, the child must report these problems to the coaches or caregivers immediately. It is forbidden to take medications without permission of the coaches or caregivers (even self-medication vitamins), self-medication must be reported to the coaches or caregivers.

·   Alcohol, Drugs, Smoking - Children must adhere to a strict no smoking, alcohol, drugs and narcotics policy.

·   Basic manners - Children should use the principles of courtesy (greeting, asking, thanking) and not use bad language.

·   Bullying, Violence - In the event of violence or bullying, any adult (coaches or caregivers) should be notified immediately.

 

 

2.3.  Management advises that participants should not bring expensive electronics, camera or other valuables (jewelry, watches) to Camp. Due to the nature of the events, they cannot be held responsible for any losses. If the participant still does not obey this request, ALVO Ltd. is not responsible for the loss of the child's belongings.

 

2.4.  As a condition of acceptance, applicants must complete the application form on the website www.alvohockeycamp.cz and pay the Camp payment by 10 May.

 

2.5.  Before the child can start the Camp, it is necessary to submit to the Camp organizer a certificate of medical fitness of the child to perform physical activities and a certificate of infection-free status. In addition, the child must notify the Camp organizer of any health problems that may, in any way, prevent the child from participating in physical activities, or make the Camp organizer aware of any health restrictions.

 

3. ARRIVAL AND DEPARTURE OF THE PARTICIPANT

 

3.1.  If the option of no accommodation for the child at the Camp has been chosen, the child must be brought by a legal guardian or other accompanying person at least on the first day of the Camp. On the following days, the child may attend the Camp alone, only upon presentation of a document stating that the child may attend the Camp alone. ALVO s.r.o. does not take responsibility for the child until the coaches or caregivers take over the child.

 

3.2.  The child will be collected by a legal guardian or other accompanying person each day after the Camp. Should the child leave after the end without an escort. A document must be handed to the coaches or carers on the morning of the handover, at the same time, stating that the child is free to go off on his/her own after completion and that responsibility for the child is assumed.

 

4. PRICE CONDITIONS AND CANCELLATION FEE

 

4.1.  ALVO s.r.o. shall be entitled to payment of the price of the Campsite on the date specified in clause 2. Failure to pay by the due date and in accordance with the seller's instructions may be treated as a breach of contract and ALVO s.r.o. may unilaterally withdraw from the contract. The provisions of the general guidelines on cancellation fees shall apply to the withdrawal from the contract. The interested party will be replaced by a substitute interested party.

 

4.2.  The legal representative has the right to withdraw from the binding application at any time before the start of the Camp. Cancellations are made by telephone or in person and are cancelled on the date the cancellation is made. In the event of cancellation, non-attendance at the Camp or early termination of the stay, the cancellation policy set out in clause 12 of these Terms and Conditions shall be followed.

 

4.3.  Amount of Cancellation Fee:

 

·   Cancellation 5 weeks before the start of the Camp - the full price of the Camp is due to the Client.

·   Cancellation 4 weeks before the start of the Camp - cancellation fee of 25% of the Camp price

·   Cancellation 3 weeks before the start of the Camp - 50% of the Camp price

·   Cancellation 2 weeks before the start of the Camp - cancellation fee of 100% of the Camp price

·   Cancellation during the Camp - cancellation of 100% of the Camp price

 

4.4.  ALVO Ltd. has the right to deduct the cancellation fee from the deposit or payment of the Camp price. If the deposit or price has not been paid, the legal representative undertakes to pay the cancellation fee upon demand within 14 days.

 

5. DATA PROTECTION

 

5.1.  The following terms and conditions are used to protect the Customer's personal data 

 

6. FINAL PROVISIONS

 

6.1.  By registering and paying the price of the Campsite and accepting the General Terms and Conditions, the legal guardian confirms that he/she has read and agrees to the General Terms and Conditions, instructs his/her child, appropriate to his/her age, of the need to respect the General Terms and Conditions, and instructs the child of the consequences for breach of the General Terms and Conditions.

 

6.2.  If any provision of the General Terms and Conditions is or becomes invalid or ineffective, the invalid provision shall be replaced by a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the validity of the other provisions.

 

6.3.  Operator Contact Information:

 

- Delivery address: Za Parkem 917/8, Prague 4, 148 00 Kunratice

- E-mail address: maximvolek@gmail.com

- Telephone: + 420 777 321 821

 

These General Terms and Conditions are effective from 10.3.2024

bottom of page