top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Děkujeme Vám za zájem o účast Vašeho dítěte na ALVO Hockey Campu (dále jen „Kemp“). Pro zajištění správného zpracování osobních údajů a ochranu soukromí vašeho dítěte jsme připravili tyto podmínky pro zpracování osobních údajů a používání fotografií a videí (dále jen "Podmínky").

 

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1.  Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Evropské unie (dále jen "GDPR").

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

3.1.  Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem organizace a řízení účasti vašeho dítěte na Kempu, včetně zajištění bezpečnosti, komunikace s vámi a plnění případných závazků vůči vašemu dítěti.

 

4. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

4.1.  Zpracování bude zahrnovat sběr, uchovávání a zpracování osobních údajů vašeho dítěte, jako jsou jméno, adresa, datum narození, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail) a zdravotní informace, pokud jsou nezbytné pro účely táborového pobytu.

 

5. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

5.1.  Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a následně budou odstraněny v souladu s našimi interními politikami ochrany osobních údajů.

 

6. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM:

 

6.1.  Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu předány žádným třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění právních povinností nebo z důvodů zajištění bezpečnosti vašeho dítěte.

 

7. POUŽÍVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

 

7.1.  SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ:

Povolením účasti vašeho dítěte na Kempu souhlasíte s tím, že organizátor Kempu má právo pořizovat fotografie a videa vašeho dítěte během Kempových aktivit a používat je pro propagaci a dokumentaci Kempového programu.

 

7.2.  ROZSAH POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ:

Fotografie a videa mohou být použity na webových stránkách Kempu, v propagačních materiálech, včetně letáků, plakátů a sociálních médiích. Organizátor Kempu bude dbát na to, aby veškeré použití fotografií a videí bylo v souladu s dobrými mravy a zachovávalo důstojnost účastníků Kempu.

 

7.3.  PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU:

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s používáním fotografií a videí vašeho dítěte. Stačí nás kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO UPLATNĚNÍ PRÁV:

 

Pro uplatnění svých práv týkajících se ochrany osobních údajů a používání fotografií a videí můžete kontaktovat:

Maxim Volek, Baranova 1833/11, Praha 3, 130 00

+ 420 777 321 821

maximvolek@gmail.com

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 

Těmito Podmínkami se zavazujeme k ochraně osobních údajů vašeho dítěte a respektování vašeho práva na ochranu soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se zpracování osobních údajů a používání fotografií a videí, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na společné zážitky!

 

 

TERMS AND CONDITIONS FOR PROCESSING PERSONAL DATA AND USING PHOTOS AND VIDEOS

 

1. INTRODUCTION

 

Thank you for your interest in your child's participation in our ALVO Hockey Camp (hereinafter "Camp"). To ensure proper processing of personal data and the protection of your child's privacy, we have prepared these terms and conditions for processing personal data and using photos and videos (hereinafter "Terms").

 

2. Processing of Personal Data

 

2.1.  Your personal data will be processed in accordance with the Data Protection Act and the GDPR (General Data Protection Regulation) of the European Union.

 

3. Purpose of Processing Personal Data:

 

3.1.  Your personal data will be processed for the purpose of organizing and managing your child's participation in the summer camp, including ensuring safety, communicating with you, and fulfilling any obligations towards your child.

 

4. Scope of Processing Personal Data:

 

4.1.  Processing will include the collection, storage, and processing of your child's personal data, such as name, address, date of birth, contact information (phone number, email), and, if necessary, health information for the purposes of the camp stay.

 

5. Retention of Personal Data:

 

5.1.  Your personal data will be stored only for the time necessary to achieve the purpose for which it was collected and will then be deleted in accordance with our internal policies for the protection of personal data.

 

6. Disclosure of Personal Data to Third Parties:

 

6.1.  Your personal data will not be disclosed to any third parties without your consent, except where necessary to fulfill legal obligations or for reasons of your child's safety.

 

7. Use of Photos and Videos

 

7.1.  Consent to Use of Photos and Videos:

By consenting to your child's participation in the summer camp, you agree that the camp organizer has the right to take photos and videos of your child during camp activities and to use them for promotion and documentation of the camp program.

 

7.2.  Scope of Use of Photos and Videos:

Photos and videos may be used on the camp's website, in promotional materials such as flyers, posters, and on social media. The camp organizer will ensure that any use of photos and videos complies with good manners and preserves the dignity of the camp participants.

7.3.  Right to Withdraw Consent:

You have the right to withdraw your consent to the use of photos and videos of your child at any time. Simply contact us using the provided contact details.

 

8. Contact Information for Exercising Rights:

 

To exercise your rights regarding data protection and the use of photos and videos, you can contact us at the following contact information:

 

Maxim Volek, Baranova 1833/11, Praha 3, 130 00

+ 420 777 321 821

maximvolek@gmail.com

 

9. Final Provisions:

 

With these Terms, we commit to protecting your child's personal data and respecting your right to privacy. If you have any questions or concerns about the processing of personal data and the use of photos and videos, please do not hesitate to contact us.

Thank you for your trust, and we look forward to sharing camp experiences together!

bottom of page